ODL vs ODJ Dream11 Prediction

ODL vs ODJ Dream11 Prediction

ODL vs ODJ Dream11 Prediction

Odisha Lions (ODL) – Key Players

  • Rakesh Pattanaik
  • Deepak Behera
  • Bikash Rout
  • Sujit Skhetra Lenka
  • S Sahoo

Odisha Jaguars (ODJ) – Key Players

  • Shamsul Khan
  • Rasmi Sahoo
  • Girija Rout
  • Nirbishankaar Barik
  • Manoj Kashyap

ODL vs ODJ – Team Squad

Odisha Lions (ODL): Rakesh Pattanaik, Saroja Panda, Subhrajyoti Mishra, Swastik Samal, Deepak Behera, Bikash Rout, Ajay Goura, Sujit Skhetra Lenka, Alok Mangaraj, S Sahoo, Nauttam Bhanja, Ansuman Tripathy, Durgaprasad Behera, Chinmay Sahoo, Biswabhusan Bihari, Abhishek Giri

Odisha Jaguars (ODJ): Bibhu Mallick, Kshyama Bal, Anwesh Das, Shamsul Khan, Sunil Sahoo, Rasmi Sahoo, Abhijit Barik, Girija Rout, Nirbishankaar Barik, Nihar Bhuyan, Dibya Ranjan Das, Lagnajit Samal, Manoj Kashyap, Sandeep Chauhan, Rahul Choudhary

ODL vs ODJ – Probable Playing 11

Odisha Lions: Rakesh Pattanaik, Saroja Panda, Subhrajyoti Mishra, Swastik Samal, Deepak Behera, Bikash Rout, Ajay Goura, Sujit Skhetra Lenka, Alok Mangaraj, S Sahoo, Nauttam Bhanja

Odisha Jaguars: Sunil Sahoo, Shamsul Khan, Girija Rout, Lagnajit Samal, Manoj Kashyap, Kshyama Bal, Nirbishankaar Barik, Abhijit Barik, Bibhu Mallick, Rahul Choudhary, Anwesh Das

JOIN US TELEGRAM FOR TEAM

Leave a Reply